Wydawca

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Dostawca

Podmiot odpowiedzialny za strony internetowe Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Nazwa i adres

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Polska

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy

Thomas Ilkow, Marzenna Głozak-Krochmal

Numer telefonu

+48 (0) 22 738 18 00

Wpis do rejestru

KRS 0000036334

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

534-000-15-50

Numer rejestrowy BDO: 000007800

Kapitał zakładowy:

6 300 000 PLN

Oznaczenia sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

POBIERZ DEMO