Integritet och datasäkerhet

Bosch Rexroth AG tackar för ditt intresse för våra produkter och tjänster samt besöket på vår webbplats.

Bosch Rexroth AG värnar om din personliga integritet

Skyddet av din personliga integritet vid behandling av personuppgifter och säkerheten för alla affärsdata är en uppgift som vi tar på största allvar. Vi behandlar personuppgifter konfidentiellt, och i enlighet med svensk lagstiftning. Dataskydd och informationssäkerhet ingår i vår företagspolicy. Bosch Rexroth webbplats kan innehålla länkar till andra webbsidor som inte täcks in av denna policy.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

När du besöker våra webbplatser registrerar vår webbserver automatiskt namnet på din internetleverantör, den webbplats där du besöker oss, de webbplatser du faktiskt besöker och datum och tid för ditt besök. Bosch Rexroth kan använda cookies och aktiva komponenter (t.ex. JAVA-skript) för att följa våra besökares preferenser och optimera våra webbplatser i enlighet med detta. Du kan återställa webbläsaren antingen för att meddela dig när du får en cookie eller att neka att acceptera cookies. Observera att vissa områden på de flesta webbplatser kanske inte fungerar korrekt om du avvisar en cookie.

Ytterligare personuppgifter lagras endast om de frivilligt lämnas av dig, till exempel i samband med en registrering, en undersökning, en tävling eller ett avtal.

Användning och bearbetning av personuppgifter och syfte

Bosch Rexroth kommer endast att använda dina personuppgifter för ett tekniskt ändamålet med webbplatsen, kundadministration, produktundersökningar och marknadsföring, endast i den utsträckning som är nödvändigt i varje enskilt fall. Dina personuppgifter kommer att användas inom Bosch-koncernen och våra partner.

Säkerhet

Bosch Rexroth har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda de data vi har under vår kontroll mot manipulation, förlust, förstörelse, obehöriga personers tillgång eller mot obehörigt avslöjande. Våra säkerhetsprocedurer förbättras ständigt, då ny teknik utvecklas och blir tillgänglig.

Frivillighet

Vi vill gärna använda dina uppgifter för att informera dig om våra produkter och tjänster och begära din åsikt, där det är möjligt. Naturligtvis är ditt deltagande i sådana kampanjer frivilligt. Om du inte godkänner, kan du när som helst meddela oss tar vi bort dig från våra listor. För mer information hänvisar vi dig till de lokala webbsidorna.

Tekniska krav

För att få en optimal visning av våra webbsidor på din dator och möjlighet att använda alla funktioner på webbplatsen, följ gärna råden:

Webbläsare

Vi rekommenderar att du använder en av följande webbläsare: Internet Explorer 7.x (eller högre), Mozilla Firefox 3.x (eller högre), Google Chrome 5.0.x (eller högre), Safari 5.x (eller högre), Opera 10,6 (eller högre). Användningen av äldre webbläsarversioner (t.ex. Internet Explorer 6) kan leda till en sämre upplevelse av vissa delar av vår webbplats.

Flash® Player

Några av Boschs internetsidor innehåller animeringar som har skapats med hjälp av Flash®. För att kunna visa animationerna i din webbläsare måste du ha Flash® Plugin installerat (version 10 eller senare), som du kan ladda ner på:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Vissa sidor på Bosch webbplats erbjuder PDF-dokument. För att kunna läsa dessa dokument måste du ha Adobe® Reader installerad, som du kan ladda ner på:

www.adobe.com

JavaScript

Vissa funktioner på Boschs webbsidor kräver en webbläsare med JavaScript aktiverat. Därför föreslår vi att du aktiverar JavaScript i din webbläsare.

Cookies

Vissa funktioner på Boschs webbsidor kräver en webbläsare med cookies aktiverad.

Därför föreslår vi att du aktiverar cookies i din webbläsare.

Kontakta

För information, förslag, klagomål eller behandling av dina personuppgifter hänvisar vi till vår datasäkerhetsansvarig. Skulle något vara felaktigt kommer vi att korrigera den informationen på din begäran.

Datasäkerhetsansvarig

Matthias Goebel
Datasäkerhetsansvarig
Information och dataskydd Bosch-gruppen (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
Tyskland


Rättslig information

Bosch Rexroth AG tackar för att du besökt vår hemsida och att du tagit del av vår produktinformation. All data som vi har samlat in på denna hemsida kommer att lagras och behandlas inom Bosch. Din personliga information hanteras konfidentiellt och i enlighet med gällande lagar och skydd kring personuppgifter och integritet.

När det handlar om åtkomst till dessa sidor gäller följande:

Webbplatsens innehåll / Ansvar

På denna webbplats erbjuder Bosch Rexroth AG omfattande information och tjänster som nedladdning av programvara, användning av produktkonfiguratorer etc.

Denna hemsida har sammanställts med största möjliga omsorg. Bosch Rexroth AG kan emellertid inte garantera att informationen är aktuell, korrekt eller fullständig (t.ex. med avseende på enskilda produkter.) Informationen eller dessa produkter kan, i förekommande fall, gälla vissa enskilda fall och enligt överenskommelse och avtal.

Om vår information eller tjänster erbjuds kostnadsfritt, tar vi inte ansvar för materialfrihet eller immateriella skador, eftersom det inte är grundat på vilseledande avsikt eller grov oaktsamhet, eller skada på liv, kropp eller hälsa.

Utöver detta antas inget ansvar för eventuella skador, särskilt direkta eller indirekta samt materiella eller immateriella skador som uppstår till följd av användningen eller icke-användningen av den presenterade informationen, i den utsträckning detta inte grundar sig på avsikt eller grov oaktsamhet av Bosch Rexroth AG eller orsakad av skador på liv, kropp eller hälsa, övertagande av en garanti för kvalitet, eller icke utlämnade av kunskap om skada eller fel eller tvingande ansvar för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser. Ersättning för skador på grund av kränkning av väsentliga avtalsförpliktelser begränsas emellertid till följd av en förutsägbar skada som är typisk för kontraktet.

Bosch Rexroth förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera, radera eller helt eller delvis upphöra att publicera information.

För att säkerställa avtalssäkerhet förbehåller sig Bosch Rexroth rätten att göra vissa sidor på webbplatsen tillgängliga enbart för registrerade användare.

Referenser och länkar

Bosch Rexroth AG försäkrar att vid den tidpunkten när länkar till andra sidor skapades var de fria från olagligt innehåll. Bosch Rexroth AG har ingen inverkan på den nuvarande och framtida utformningen eller innehållet på de länkade/refererade sidorna som har ändrats efter länken har fastställts. Detta gäller även utomstående bidrag till gästböcker, diskussionsforum och mailinglistor. Leverantören av de länkade/refererade sidorna bär ensamt ansvar för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår på grund av användning eller icke-användande av sådan information.

Upphovsrätt och varumärken

Texter, bilder, grafik, ljud, animationer och videosekvenser samt deras arrangemang skyddas av upphovsrätt och annan relevant lagstiftning. Bosch Rexroth AG förbehåller sig alla rättigheter för skapade objekt. Fullständig eller delvis reproduktion, distribution, överföring, modifiering eller annan användning av denna webbplats (elektroniskt eller på annat sätt) för offentliga eller kommersiella ändamål utan föregående samtycke från Bosch Rexroth AG är förbjudet. Detta gäller framför allt handels- och tjänstemärken, typskyltar, bolagsloggar och emblem från Bosch Rexroth AG och dess dotterbolag. I synnerhet tillhandahåller inte webbplatsen någon licens för användning av Bosch Rexroth AGs eller tredje parts immateriella rättigheter.

Exportkontroll

Beroende på användning eller slutdestination kan överlämnandet av viss information och/eller tjänster vara föremål för auktorisation på grundval av relevanta bestämmelser i EU, EU: s medlemsstater eller USA. Tillgång till denna information och/eller dessa tjänster erbjuds på webbplatsen får endast godkännas om användaren säkerställer att:

  • Den relevanta informationen och/eller de överlämnade tjänsterna ska inte användas för kärnvapen eller andra vapen eller andra militära specifikationer
  • I synnerhet amerikanska exportregler och restriktioner observeras
  • Meddelanden om tidig varning från de behöriga tyska myndigheterna följs

Om dessa villkor inte följs kan Bosch Rexroth AG vägra tillgång till informationen och/eller tjänsterna på dessa sidor.

Juridisk giltighet och ansvarsfrihet

I den utsträckning delar eller enskilda formuleringar av denna text inte eller inte längre överensstämmer med gällande lagbestämmelser, är resten av innehållet i detta dokument giltigt och opåverkat av detta.

Domstols behörighet för eventuella tvister som härrör från det avtal som beviljar användning kommer att vara Würzburg eller, på begäran av Bosch Rexroth AG, användarens huvudkontor. Alla rättsliga förhållanden mellan tyska parter ska regleras uteslutande av tyska lagar, med undantag för FN: s inköpsregler.

Online dispute resolution (ODR)

Information om tvistlösning online: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS). Denna plattform ska vara en kontaktpunkt för tvistlösningar utanför domstol som gäller avtalsenliga skyldigheter för köpe- och tjänsteavtal online.

Du hittar plattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi ingår inga utomrättsliga förlikningar via alternativa tvistlösningsorgan för konsumenter.