Framtida effektivitet – i 3D

Både de ekonomiska och de tekniska fördelarna är enorma. En 3D-skrivare kan exempelvis producera komponenter i ett enda processteg där flera separata delar tidigare måste tillverkas och monteras ihop. Detta möjliggör helt nya produktutformningar som sparar material. Även flexibiliteten ökar. I framtidens fabrik kan företagen stänga sina reservdelslager. Med 3D-utskrift kan de skriva ut reservdelar där de behövs och när de behövs, över hela världen.

Vi utformar framtidens tillverkningslösningar

Den tid då additiv tillverkning bara var någonting för testverkstaden är över, då 3D-skrivarna nu kopplas upp mot den automatiserade produktionens värld via industriell styrning såsom Rexroths MTX CNC-lösning. Automation gör processerna reproducerbara och transparenta. Målet är ett helt digitalt arbetsflöde från förberedelse av CAD-delen för utskrift, simulering, intelligent produktionsplanering, automatiskt avlägsnande av komponenter och efterbearbetning till integrerad kvalitetskontroll. För att etablera sig måste den additiva tillverkningen vara lättillgänglig och ge en användarvänlig upplevelse.

3D-utskrift möter IoT

Den första helautomatiserade 3D-skrivaren uppkopplad via 5G visar tydligt potentialen hos öppna och skalbara automationslösningar. Denna demonstration, som utvecklats av Bosch, Bosch Rexroth, BigRep, Nokia och Qualcomm, visar vad öppen automation kan göra för att utveckla tekniken och ekonomiskt optimera mervärdesprocesserna. Industriella IoT-enheter, programvara och intelligenta sensorer övervakar alla driftlägen, skapar transparens och bidrar till att optimera processernas kvalitet. Dessa data höjer också kvaliteten på de utskrivna komponenterna och förbättrar samtidigt 3D-skrivarnas tillgänglighet, eftersom programvaran upptäcker slitage och defekter innan de leder till driftstopp.

Klicka på ikonerna för mer information

Använd automationslösningar som är bäst i sin klass

Redo för industrin och serietillverkning: Med marknadens effektivaste CNC-lösning, MTX från Rexroth, automatiserar maskintillverkare sin additiva tillverkning både snabbt och effektivt. En genomgående digital utvecklingskedja med fördefinierade teknikfunktioner och ett beprövat maskinsäkerhetskoncept förkortar tiden till marknaden. Den skalbara XM-styrningshårdvaran kombinerar här högsta prestanda med långsiktig tillgänglighet. Den höga datorprestandan garanterar bearbetning av komplexa förlopp i realtid och sammanlänkning med IT-världen. Innovativa komponenter som ML3 synkrona linjärmotorer med järnkärna utför kommandon med högsta dynamik och precision. De kompakta självkylda linjärmotorerna når hastigheter på upp till 650m/min.

Integrera Industrial IoT-enheter

Integrera enkelt och genomgående: Integrera era maskiner och komponenter i Sakernas internet med hjälp av IoT-lösningarna från Rexroth. IoT Gateway Rack sammanlänkar som färdig hård-/mjukvaruenhet data från alla IoT-enheter i maskinen och kopplar samman dem direkt med överordnade system. Den programmeringsfria idrifttagningen sparar både tid och pengar. Detta gäller även för de robusta SCD-Multi-sensorerna. De är batteridrivna, registrerar de mest skilda drifttillstånd och omgivningsförhållanden och är enkla att sätta fast. Användare hämtar data via en app eller IoT Gateway-mjukvaran. SCD är den förmånligaste introduktionen till sammanlänkning, databaserad processanalys och tillståndsövervakning. De skalbara industri-persondatorerna PR, VR, DR erbjuder en mängd gränssnitt och använder operativsystemet Windows 10 IoT Enterprise LTSB med garanterad 10-årig tillgänglighet till säkerhetsuppdateringar och patchar.

Sammanlänka era maskiner

Utmaning: Åtkomst till alla data för en maskin utan att gripa in i styrningen. Lösning: IoT Gateway-mjukvara integrerad i IPC:n. Den samlar data från IoT-enheter och skickar dem parallellt med PLC:n till överordnade system – programmeringsfritt och enkelt. Med Nexeed Device Portal förvaltar användare alla IoT-enheter centralt, som SCD-sensorerna, andra periferienheter eller drivenheter i nätverket – lokalt och globalt. Med den molnbaserade lösningen har användare kontinuerligt och transparent överblick över alla IoT-enheter. Från ett och samma ställe konfigurerar de enheterna, installerar extrafunktioner och kör samtidigt tillförlitligt (säkerhets-)uppdateringar – och allt detta utan att en specialist måste vara på plats.

Öka transparensen hos era maskiner

Fullständig transparens hos maskiner och processer är grunden för optimering och högsta tillgänglighet. Vägen dit är mycket enkel. IoT Insights är en monteringsklar totallösning som kan efterinstalleras, med multisensorer, industri-PC förinstallerad IoT Gateway-mjukvara samt en databas och instrumentpanel. På detta sätt kan användarna analysera lokalt och visualisera resultaten på plats. Idrifttagning och parametrering tar bara några minuter. Den molnbaserade Nexeed Production Performance Manager (PPM) bearbetar insamlade data för systematisk produktionsförbättring. Den harmoniserar då olika tillverkningsdata som extraherar skräddarsydd information och automatiserat tillämpar tillverkningskunskap. Resultaten visas omedelbart för användarna som direkt reagerar och kan realisera förbättringar.

Optimera värdeflödet

Vidga vyn, betrakta och optimera det totala värdeflödet. Detta innefattar även internlogistiken. De innovativa Active Shuttle som kör autonomt, tar självständigt över transportuppgifter inom företaget, infogar sig i befintliga materialhanterings- och IT-system och ersätter på så vis de tidigare nödvändiga mellanlagren. Flexibel linjär transport med precision även under svåra förhållanden tar Flexible Transport-System FTS hand om. Spolar på ytterväggen till stängda kamrar driver beröringsfritt magnetiska carriers. Detta förenklar konstruktionen och ökar tillgängligheten. I produktionslinjer finns det i praktiken alltid redan installerade maskiner. Även dessa infogar användarna enkelt in i det virtuella värdeflödet med Nexeed Transparency Kit (NTK). På så vis får de en överblick i realtid över förseningar, flaskhalsar eller maskinens tillstånd.

Höj dina maskiners tillgänglighet och processkvaliteten

För att få högre tillgänglighet och processkvalitet finns det ett gemensamt sätt: Data och intelligent analys av dessa. Med IoT Gateway-mjukvaran integrerar användarna ett teoretiskt obegränsat antal sensorer i sina respektive linjer helt programmeringsfritt. De registrerar drifttillstånd och omgivningsförhållanden på alla viktiga ställen. SICK TriSpector för 3D-inspektion kontrollerar dessutom arbetsstyckets form, färg eller riktning med hjälp av en inbyggd bildanalys.

Alla insamlade data omvandlar den molnbaserade Nexeed Production Performance Manager till användbar information. Den är regelbaserad och känner tidigt igen avvikelser som kan leda till stopp eller processavvikelser. Detta gör att användarna kan avhjälpa fel innan de ens märks.

Rivstarta med 5G

Den nya kommunikationsstandarden 5G kommer innebära genombrottet för trådlös kommunikation inom industrin. Med hjälp av 5G går det nämligen att överföra data upp till hundra gånger snabbare än hittills. Även tillförlitligheten ökar, medan fördröjningen vid dataöverföring minskar till ett minimum. Många sensorer, anläggningar och maskiner är i framtidens fabriker sammanlänkade med varandra och bildar ett flexibelt och intelligent system. Exempelvis kan på så vis en del styrningselement som normal sitter monterade i maskinerna istället lagras i ett lokalt tillverkningsmoln. Maskinerna blir då mindre och billigare samt enklare att underhålla. Nya användningskoncept blir också möjliga: En manöverenhet kan med 5G nå flera maskiner lika tillförlitligt som tidigare bara kabelanslutna enskilda enheter kunde. Tillsammans med Nokia och Qualcom arbetar Rexroth redan idag med att realisera dessa möjligheter i praktisk verksamhet.

Bygg ut era digitala tjänster

Service och underhåll förknippas i de flesta fabriker fortfarande med långa avstånd, eftersom underhållspersonalen ofta bara kan upptäcka felen direkt på maskinen. Digital Service Assistant-appen DSA utnyttjar fördelarna med mobilt internet och gör serviceprocesserna snabbare. Vid felmeddelanden kan behöriga specialister, oavsett var de befinner sig, nå respektive maskinstyrning med en vanlig mobil enhet. Om byte krävs identifierar de snabbt reservdelen digitalt och beställer den med ett klick. Särskilt framtagen för företag med stora maskinparker sammanfogar och strukturerar Nexeed Remote Shopfloor Access RSA säker och kontinuerligt dokumenterad fjärråtkomst från egna medarbetare och från externa leverantörer. Med högsta IT-säkerhet går det därmed att avhjälpa upp till 75 procent av felen via fjärråtkomst.