Polityka prywatności firmy Bosch Rexroth AG

Bosch Rexroth Sp. z o.o. (w dalszej części „My“ lub "Nam") cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie "ofertą online") oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.

Firma Bosch Rexroth szanuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.

Serwis WWW firmy Bosch Rexroth może zawierać odsyłacze do innych serwisów WWW, w których niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas wizyty Użytkownika w serwisie WWW firmy Bosch Rexroth serwer WWW automatycznie rejestruje nazwę dostawcy usług internetowych, stronę WWW, z której Użytkownik przybył, rzeczywiście odwiedzone strony WWW oraz datę i czas trwania wizyty. Firma Bosch Rexroth może korzystać z plików cookies oraz aktywnych elementów (np. w języku JavaScript) w celu monitorowania preferencji odwiedzających i odpowiedniego optymalizowania serwisów WWW firmy. Użytkownik może zresetować ustawienia przeglądarki WWW, tak aby informowała go ona o utworzeniu pliku cookie lub aby odrzucała żądania zaakceptowania takich plików. Należy zwrócić uwagę, że niektóre części serwisu WWW mogą nie działać poprawnie w przypadku odrzucenia pliku cookie.

Inne dane osobowe są zapisywane tylko w przypadku, gdy zostały dobrowolnie podane przez Użytkownika, na przykład w trakcie rejestracji, w ramach ankiety lub konkursu albo realizacji umowy.

Określenie celów korzystania z danych osobowych i ich ujawniania

Firma Bosch Rexroth będzie wykorzystywać dane osobowe Użytkowników wyłącznie do celów technicznego administrowania serwisów WWW, administrowania klientami, ankiet dotyczących produktów oraz marketingu i tylko w zakresie niezbędnym w konkretnym przypadku. Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane w ramach Grupy Bosch i sieci dealerów Grupy.

Bezpieczeństwo

Firma Bosch Rexroth stosuje środki zabezpieczeń w celu ochrony kontrolowanych przez siebie danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieupoważnionych lub przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Procedury bezpieczeństwa firmy Bosch Rexroth są aktualizowane odpowiednio do postępu technicznego.

Wolność wyboru

Firma Bosch Rexroth chciałaby korzystać z danych osobowych Użytkownika do informowania go o produktach i usługach firmy oraz do zasięgania jego opinii w przypadkach, gdzie ma to zastosowanie. Udział Użytkownika w takich kampaniach jest oczywiście dobrowolny. W przypadku braku zgody Użytkownika na ten udział Użytkownik może w dowolnej chwili powiadomić o tym braku firmę Bosch Rexroth, tak aby było możliwe odpowiednie zablokowanie korzystania z danych osobowych Użytkownika. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u obsługi poszczególnych serwisów WWW.

Wymagania techniczne

Aby uzyskać optymalny wygląd stron internetowych na komputerze i móc korzystać ze wszystkich funkcji serwisu, należy zastosować się do następujących wskazówek:

Przeglądarka

Zalecamy korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 7.x (lub nowszej), Mozilla Firefox 3.x (lub nowszej), Google Chrome 5.0.x (lub nowszej), Safari 5.x (lub nowszej), Opera 10.6 (lub nowszej). Korzystanie ze starszych wersji przeglądarek (np. Internet Explorer 6) może skutkować nieprawidłowym działaniem niektórych elementów na naszych stronach internetowych.

Flash® Player

Niektóre ze stron internetowych firmy Bosch Rexroth zawierają animacje utworzone za pomocą programu Flash®. Aby je odtworzyć w przeglądarce, należy zainstalować wtyczkę Flash® (w wersji 10 lub nowszej), którą można pobrać ze strony:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Niektóre strony internetowe firmy Bosch Rexroth zawierają dokumenty w formacie PDF. Aby móc je otworzyć, należy zainstalować oprogramowanie Adobe® Reader installed, które można pobrać ze strony:

www.adobe.com

JavaScript

Niektóre udogodnienia z serwisu internetowego firmy Bosch Rexroth wymagają użycia przeglądarki z włączoną obsługą standardu JavaScript. Sugerujemy zatem aktywowanie standardu JavaScript w używanej przeglądarce.

Pliki cookie

Niektóre udogodnienia z serwisu internetowego firmy Bosch Rexroth wymagają użycia przeglądarki z włączoną obsługą plików cookie.

Sugerujemy zatem aktywowanie plików cookie w używanej przeglądarce.

Kontakt

Informacje, sugestie i zażalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników można kierować do administratora danych osobowych i bezpieczeństwa firmy Bosch Rexroth. Firma Bosch Rexroth dokłada starań, aby zapewnić dokładność i aktualność danych, ale wszelkie ewentualne błędy w danych zostaną poprawione na żądanie Użytkownika.

Administrator danych osobowych i bezpieczeństwa

Matthias Goebel
Konzernbeauftragter für den Datenschutz
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart


Klauzula prawna

Firma Bosch Rexroth AG cieszy się z odwiedzenia jej serwisu WWW i zainteresowania produktami. Wszelkie dane zgromadzone przez firmę Bosch Rexroth AG w serwisie WWW będą przechowywane, przetwarzane i przekazywane do odpowiednich firm wchodzących w skład grupy Bosch wyłącznie w celu zaoferowania spersonalizowanych usług lub przesłania informacji o ofercie produktów bądź usług. Szczegółowe informacje o użytkowniku będą przetwarzane z zachowaniem zasad poufności zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych oraz naszą polityką prywatności.

W odniesieniu do dostępu do wyżej wzmiankowanych stron będą miały zastosowanie następujące zastrzeżenia prawne.

Treści zawarte w serwisie WWW / Odpowiedzialność

W swoim serwisie WWW firma Bosch Rexroth AG zamieszcza szczegółowe informacje oraz udostępnia usługi, takie jak pobieranie oprogramowania, korzystanie z konfiguratorów produktów itd.

Serwis WWW został przygotowany z możliwie największą starannością. Niemniej jednak firma Bosch Rexroth AG nie zawsze może zagwarantować aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość udostępnianych informacji (np. w odniesieniu do poszczególnych produktów). Informacje dotyczące tych produktów, mające tu zastosowanie, mogą jedynie w odosobnionych przypadkach stać się częścią umowy lub porozumienia.

W przypadku, gdy informacje lub usługi są oferowane bezpłatnie, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne bądź niematerialne, ponieważ nie powstały w wyniku umyślnego lub rażącego zaniedbania, działania w złej wierze lub zagrożenia życia lub zdrowia albo uszkodzenia ciała.

W innym przypadku firma nie ponosi odpowiedzialności za powstanie jakichkolwiek szkód, zwłaszcza szkód bezpośrednich lub pośrednich, jak również szkód materialnych i niematerialnych powstałych w wyniku korzystania bądź niekorzystania z udostępnionych informacji, jeśli nie zostały one spowodowane umyślnym lub rażącym zaniedbaniem ze strony kadry zarządzającej firmą Bosch Rexroth AG ani nie spowodowały utraty życia, uszkodzenia ciała i utraty zdrowia, nie powstały w wyniku przejęcia gwarancji jakości, celowego zatajenia informacji o potencjalnych szkodach lub błędach lub niedopełnienia podstawowych obowiązków wynikających z umowy. Dochodzenie odszkodowania za szkody powstałe w wyniku niedopełnienia podstawowych obowiązków wynikających z umowy, jest jednakże ograniczone w związku z tym, że są to szkody przewidywalne, typowe dla umowy.

Firma Bosch Rexroth wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełnienia, usuwania lub częściowego lub całkowitego zaprzestania publikacji wszystkich zamieszczanych informacji.

Mając na względzie bezpieczeństwo zawartych umów prawnych firma Bosch Rexroth zastrzega sobie również prawo do umożliwienia dostępu do niektórych stron internetowych jedynie użytkownikom zarejestrowanym po zaakceptowaniu przez nich warunków rejestracji. Jakiekolwiek prawa użytkowników ubiegających się o rejestrację zostały wyraźnie wykluczone.

Informacje dodatkowe i odsyłacze

Firma Bosch Rexroth AG oświadcza, że w czasie, w którym zamieszczane były odsyłacze do odpowiadających im stron internetowych, strony te nie zawierały nielegalnych treści. Firma Bosch Rexroth AG nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd ani na treści zamieszczane na zewnętrznych stronach internetowych, do których kierują zamieszczone odsyłacze, jeśli strony te zostaną zmienione już po umieszczeniu odsyłaczy. Ma to również zastosowanie w przypadku zewnętrznych wpisów do księgi gości, postów na forach dyskusyjnych i list mailingowych. Administrator stron internetowych, do których kierują odsyłacze bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści i, w szczególności, za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z takiego rodzaju informacji.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Dokumenty tekstowe, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, animacje i sekwencje wideo, a także ich aranżacje są chronione przez prawa autorskie oraz inne przepisy prawa. Firma Bosch Rexroth AG zastrzega sobie wszelkie prawa do stworzonych przez nią obiektów. Powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, modyfikowanie lub przechowywanie lub inne użytkowanie części lub całości treści zawartych w tym serwisie WWW w jakiejkolwiek formie (elektronicznej lub innej) do celów publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej zgody firmy Bosch Rexroth AG jest zabronione. Ma to zastosowanie w szczególności do znaków towarowych i znaków usługowych, podpisów, znaków graficznych firmy i emblematów firmy Bosch Rexroth AG i jej podmiotów zależnych. W szczególności serwis WWW nie daje żadnej licencji uprawniającej do korzystania z własności intelektualnej firmy Bosch Rexroth AG lub osób trzecich.

Kontrola eksportu

W zależności od sposobu wykorzystania lub miejsca przeznaczenia, przekazanie określonych informacji i/lub usług może wymagać zezwolenia na podstawie mających tu zastosowanie przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych. Zezwolenie na dostęp do tych informacji i/lub usług udostępnionych w serwisie WWW może być wydane jedynie w przypadku, gdy użytkownik zapewni, że:

  • istotne informacje i/lub usługi, mające zostać przekazane, nie będą wykorzystywane do tworzenia broni jądrowej lub innej ani do jakichkolwiek zastosowań wojskowych,
  • przestrzegane są w szczególności amerykańskie regulacje I obostrzenia eksportowe
  • śledzone są wczesne ostrzeżenia o nowych zagrożeniach wydawane przez właściwe organy niemieckie.

Jeśli powyższe warunki nie są przestrzegane, firma Bosch Rexroth AG może odmówić przyznania dostępu do informacji i/lub usług zawartych w serwisie WWW.

Ważność prawna wyłączenia od odpowiedzialności

W przypadku, gdy części lub pojedyncze sformułowania zawarte w tym dokumencie nie były zgodne lub już nie są dłużej zgodne z obowiązującymi przepisami, reszta postanowień niniejszego dokumentu zachowuje ważność i niezgodne sformułowania nie mają na nią wpływu.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy o prawa do użytkowania jest sąd w Würzburgu lub, na żądanie firmy Bosch Rexroth AG, sąd w miejscu głównej siedziby użytkownika. Wszelkie stosunki prawne pomiędzy stronami niemieckimi będą regulowane wyłącznie przez przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec za wyjątkiem praw do zakupu UN.

Online dispute resolution (ODR)

Informacja na temat zakładania sporu online: Komisja Europejska udostępnia platformę do zakładania sporów online (OS). Ta platforma ma pełnić funkcję miejsca pozasądowego zakładania sporów, które dotyczą umownych zobowiązań wynikających z umów kupna-sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez Internet.

Platforma ta jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie angażujemy się w ugody pozasądowe przed organami arbitrażu konsumenckiego.